عنوان :
بررسي نقش سرمايه هاي اجتماعي و انساني در عملكرد بين المللي و كسب مزيت رقابتي ( مورد مطالعه: شركت مهندسي فولاد تكنيك)
نويسنده اصلي :
امين حسني بافراني
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
چكيده :
شركت هاي فعال در عرصه صادرات در كشور، با توجه به ظرفيت¬هاي فني در عرصه صادرات با مشكلات عديده اي رو به رو هستند؛ به نظر مي رسد اين شركت ها آن طور كه بايد و شايد از مفهوم سرمايه انساني و روابط آن براي كسب عملكرد صادارتي و كسب مزيت رقابتي در بازارهاي هدف بهره مند نشده اند. هدف اصلي پژوهش حاضر نيز بررسي تاثير سرمايه اجتماعي و انساني بر بهبود عملكرد بين المللي و كسب مزيت رقابتي پايدار مي باشد. روش تحقيق پژوهش حاضر از نظر هدف كاربردي و از نظر ماهيت از جمله تحقيق هاي توصيفي – پيمايشي بوده است. جامعه آماري تحقيق حاضر مديران و كارشناسان شركت فولاد تكنيك مي باشد. مورد مطالعه در اين تحقيق شركت مهندسي بين المللي فولاد تكنيك بوده است كه در زمينه خدمات مهندسي طرح و ساخت در حوزه نفت، گاز، پتروشيمي، فولاد و نيرو فعاليت مي كند. تعداد پرسنل شركت مورد بررسي برابر با 400 نفر بوده است. محقق براي تعيين حجم نمونه از فرمول كوكران استفاده نموده بود كه در نهايت حجم پرسشنامه صحيح گردآوري برابر با 220 نفر تعيين گرديده بود. محقق براي انتخاب اعضاي نمونه تحقيقاتي از روش نمونه گيري تصادفي ساده استفاده كرده بود. براي گردآوري داده ها از پرسشنامه استاندارد در اين پژوهش استفاده شده بود كه اين پرسشنامه پيش از توزيع نهايي از روايي و پايايي آن مورد تاييد واقع شده بود. براي تجزيه و تحليل داده هاي گردآوري شده در اين پژوهش از نرم افزار Smart PLS در اين پژوهش استفاده شده بود. نتايج به دست آمده نشان داده است كه سرمايه اجتماعي عاملي تاثيرگذار بر بهبود عملكرد بين المللي و كسب مزيت رقابتي پايدار است . از سوي ديگر سرمايه انساني نيز عاملي مهم و اثرگذار در بهبود عملكرد بين المللي و كسب مزيت رقابتي پايدار است . بنابراين به مديران شركت فولاد تكنيك پيشنهاد مي شود براي بهبود عملكرد در حوزه بين المللي به سرمايه هاي نامشهود براي كسب مزيت رقابتي توجه ويژه اي داشته باشند. كلمات كليدي: سرمايه انساني، سرمايه اجتماعي، صادرات خدمات فني-مهندسي، كسب مزيت رقابتي
شماره ركورد :
109537
دانشگاه :
دانشگاه علم و صنعت ايران
استاد مشاور :
دكتر علي بنيادي
رشته تحصيلي :
مديريت اجرايي
استاد راهنما :
دكتر سعيد ميرزامحمدي
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت