عنوان :
بررسي نقش عوامل اجتماعي وفرهنگي موثر بر ميزان بزهكاري نوجوانان وجوانان
نويسنده اصلي :
آمنه اماني
محل تحصيل :
مركز محلات
رشته تحصيلي :
علوم اجتماعي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي
شماره ركورد :
110817
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
استاد راهنما :
محسن مومن
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت