عنوان :
بررسي نقش رسانه هاي اموزشي بر ايجاد علاقه به درس رياضي در بين دانش اموزان پايه اول دوره متوسطه مدارس ناحيه 2 اصفهان
نويسنده اصلي :
علي رمضاني
محل تحصيل :
دانشگاه پيام نور كرمان
رشته تحصيلي :
رياضي
مقطع تحصيلي :
ارشد
تاريخ دفاع :
93
چكيده :
پژوهش حاضر به بررسي نقش رسانه هاي اموزشي بر ايجاد علاقه به درس رياضي در بين دانش اموزان اموزان پرداخته است
شماره ركورد :
110823
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
استاد مشاور :
دكتر حميد شجاعي
استاد راهنما :
دكتر محمود فرهاديان
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت