عنوان :
بررسي نقش سازمان اوپك بر قيمت گذاري نفت
نويسنده اصلي :
فرزانه احدي ادبي -معصومه تجلي
محل تحصيل :
دانشگاه پيام نور ساوه
رشته تحصيلي :
علوم اقتصادي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي
شماره ركورد :
111263
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
استاد راهنما :
مرجان مجدي
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت