عنوان :
بررسي نقش ساختار حاكميت شركتي بر پياده‌سازي سيستم برنامه‌ريزي منابع سازمان (ERP) در صنعت پخش و توزيع-مطالعه موردي شركت شكوفامنش
نويسنده اصلي :
مسعود ميثاقيان
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
چكيده :
سيستم‌هاي برنامه‌ريزي منابع سازمان (ERP)، به عنوان يكي از نوآوري‌هاي ميان محصولي در فناوري اطلاعات مي‌باشد كه در دو دهه گذشته پيشرفت قابل قبولي يافته است؛ بنابراين آن‌ها را به ستون فقرات مديريت سيستم‌هاي اطلاعات تبديل كرده است كه سازمان‌ها خواهان اجراي آن هستند. با اين حال، به دليل مشكلات و نرخ بالاي شكست اين سيستم‌ها، مطالعات زيادي در اين رابطه صورت گرفته است. در اين مطالعه ما به دنبال اين هستيم كه چه رابطه‌اي بين ساختار حاكميت شركتي و موفقيت اجراي سيستم ERP وجود دارد. اين مطالعه بر روي مشاركت كميته راهبري سازمان، حسابرسي داخلي و مديريت تغيير و همچنين نقش فرهنگ سازماني متناسب با رويكرد اسلامي، تمركز دارد. نتايج نشان مي‌دهد كه ضمن تأييد فرضيه‌هاي تحقيق، نقش ساختار حاكميت شركتي و مكمل آن فرهنگ سازماني كه متأثر از آموزه‌هاي اسلامي است بر موفقيت و پياده‌سازي سيستم‌هاي ERP مؤثر مي‌باشد. اين مقاله مبتني بر يك پژوهش ميداني در صنعت پخش با مطالعه موردي صورت گرفته است. دادهها با استفاده از ابزار پرسشنامه جمعآوري شده و با رويكرد معادلات ساختاري با حداقل مربعات و با استفاده از نرم افزار SMART-PLS و SPSS تحليل شدهاند.
شماره ركورد :
111653
دانشگاه :
دانشگاه علم و صنعت ايران
استاد مشاور :
دكتر عبدالرحمن حائري
رشته تحصيلي :
مديريت فناوري اطلاعات
استاد راهنما :
دكتر سعيد يعقوبي
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت