عنوان :
بررسي نقش توجه لكوموتيورانان در وقوع حوادث ريلي
نويسنده اصلي :
بهاره هاني طبايي زواره
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
چكيده :
عامل انساني مهم ترين عامل حوادث ريلي در ايران و برخي كشورهاي پيشرو شناخته شده است و لكوموتيوران بيشترين نقش در بروز حوادث ريلي در ميان ساير عوامل انساني را دارا است. مهم ترين عامل شناختي موثر در لكوموتيوراني توجه و ادراك ديداري معرفي شده است. هدف اصلي اين تحقيق بررسي نقش توجه، تمركز و دقت ادراك ديداري لكوموتيوران در وقوع حوادث ريلي است. روش تحقيق در اين مطالعه علّي- مقايسه اي بوده و نمونه آماري شامل 56 لكوموتيوران ناحيه تهران مي باشد كه به روش نمونه گيري تصادفي انتخاب شدند. ابزارهاي اين پژوهش شامل آزمون هاي كامپيوتري روانشناختي شركت شوفريد (سيستم آزمون وينا) شامل آزمون توجه پايدار (WAFV)، آزمون توجه انتخابي (COG) و آزمون دقت ادراك ديداري (LVT) مي باشد. نتايج اين تحقيق با مقايسه ويژگي هاي شناختي لكوموتيورانان در دو گروه لكوموتيوران باحادثه و بدون حادثه نشان مي دهد كه لكوموتيورانان با حادثه از توجه پايدار كمتري نسبت به لكوموتيورانان بدون حادثه برخوردار هستند؛ اما بين ميانگين نمرات توجه انتخابي و دقت ادراك ديداري دوگروه تفاوت معناداري پيدا نشد. نتايج حاصل از اين تحقيق پيشنهاد مي كند كه براي افزايش ايمني سيروحركت قطارها مي بايست لكوموتيورانان هم در بدو استخدام و هم به صورت دوره اي مورد ارزيابي توجه خصوصا توجه پايدار قرار گيرند و براي افزايش ميزان توجه پايدار از دوره هاي بازتواني شناختي در فواصل زماني مرتب براي لكوموتيورانان استفاده شده و نيز دوره هاي مشاوره خانواده و بهبود شرايط كاري از عوامل موثر در بهبود ميزان توجه پايدار لكوموتيورانان به شمار مي رود.
شماره ركورد :
111695
دانشگاه :
دانشگاه علم و صنعت ايران
استاد مشاور :
دكتر وحيد صادقي
رشته تحصيلي :
مهندسي حمل و نقل ريلي
استاد راهنما :
دكتر مرتضي باقري
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت