عنوان :
بررسي نقش علماي جبل عامل در تثبيت تشيع در ايران عصر صفوي
نويسنده اصلي :
طبسي،طيبه
محل تحصيل :
دانشگاه پيام نور مركز قم
رشته تحصيلي :
تاريخ تشيع
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
شماره ركورد :
111808
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
استاد راهنما :
محمد رضا حسيني
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت