عنوان :
بررسي نقش عوامل موثر در ساختار بهينه سازي سرمايه و تاثير آن بر سود آوري شركت هاي توليدي استان آذربايجان شرقي
نويسنده اصلي :
موجودقيه بلاغي ،رقيه
محل تحصيل :
دانشگاه پيام نور مركز بهشهر
رشته تحصيلي :
حسابداري
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
چكيده :
در اين پژوهش رابطه بين ساختار سرمايه با سودآوري شركتهاي توليدي استان آذربايجان شرقي مورد بررسي قرار گرفته است بدين منظور با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي ساده تعداد 75 شركت فعال در واحدهاي توليدي استان در بازه زماني بين سالهاي 1386 الي 1391 به عنوان نمونه مورد بررسي انتخاب گرديد سپس به توصيف نمونه و متغيرهاي تحقيق از لحاظ نوع صنعت و گرايش هاي مركزي متغيرها پرداخته شد نتايج نشان مي دهد كه بين ساختار سرمايه شركتهاي توليدي استان آذربايجان شرقي با سودآوري بازده داراييهاي شركت هاي توليدي بازده حقوق صاحبان سهام و نسبت سود به فروش رابطه معني دار و معكوس وجود دارد و ساختار بهينه سرمايه اين شركتها قابل تعيين است
شماره ركورد :
111849
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
استاد مشاور :
عبدالكريم مقدم
استاد راهنما :
خسرو فغاني ماكراني
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت