عنوان :
بررسي نقش زنان روستايي در اقتصاد خانواده
نويسنده اصلي :
سيد مشتري موسوي
رشته تحصيلي :
علوم اجتماعي
شماره ركورد :
113028
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
استاد راهنما :
اعظم روشندل
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت