عنوان :
بررسي نقش رسانه هاي جمعي بر سبك تربيت خانواده¬هاي دانش آموزان مقطع متوسطه شهر طرقبه از منظر معلمان و دانش آموزان
نويسنده اصلي :
ميرداماداصفهاني، سيدمحمد
محل تحصيل :
مركز تهران جنوب
رشته تحصيلي :
علوم تربيتي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
تاريخ دفاع :
1394/08/05
چكيده :
يكي از عوامل موثر برسبك¬هاي فرزندپروري رسانه¬هاي جمعي مي¬باشند كه امروزه بخش مهمي از اوقات خانواده را به خود اختصاص داده¬اند. هدف: «بررسي نقش رسانه هاي جمعي بر سبك تربيت خانواده¬هاي دانش آموزان مقطع متوسطه شهر طرقبه از منظر دانش آموزان» است. سوال-هاي فرعي: «آيا بين اجراي سبك فرزند پروري و رسانه¬هاي جمعي رابطه وجود دارد؟» و «كدام سبك فرزندپروري تأثير بيشتري از رسانه¬ها پذيرفته است؟» مبناي نظري پژوهش، نظريه¬ فرزندپروري بامريند و نظريات مربوط به تأثير رسانه¬هاي جمعي مي¬باشد.جامعه 1023 دانش آموز متوسطه شهر طرقبه هستند كه 281 دانش آموز به روش نمونه گيري خوشه¬اي انتخاب شدند. به هر سوال در پرسشنامه سبك فرزندپروري بامريند يك پرسش تكراري اضافه شد كه شدت تأثير رسانه را با سوال اصلي مي¬سنجيد. براي روايي از نظر صاحب نظران استفاده شد. براي اعتبار پرسشنامه از آزمون آلفاي كرونباخ استفاده شد. مقدار آن براي تأثير رسانه بر سبك فرزندپروري 0.78 بدست آمد. وضعيت پرسشنامه از نظر اعتبار مناسب ارزيابي گرديد. براي بررسي نرمال بودن متغيرها از آزمون كولموگرف-اسميرنوف استفاده گرديد. مقدار آن براي «سبك¬هاي¬ فرزند¬پروري» 0.69 و براي «ميزان تأثير رسانه بر سبك هاي فرزندپروري» 0.78 بدست آمد. بنابراين داده¬ها از توزيع نرمال برخوردارند. از آزمون پيرسون براي تحليل رابطه بين سبك¬هاي فرزندپروري و رسانه¬هاي جمعي استفاده شد كه رابطه¬ي رسانه¬هاي جمعي با سبك¬هاي فرزندپروري منطقي 0.360 و سهل گيرانه 0.471 «رابطه مستقيم» است و با سبك فرزندپروي استبدادي 0.465- «رابطه معكوس» است.براساس مدل فريدمن رتبه¬بندي تأثير پذيري سبك¬هاي فرزندپروري از رسانه-هاي جمعي به ترتيب: سبك فرزندپروري منطقي 2.12 و سبك فرزندپروري سهل گيرانه 1.98 و سبك فرزندپروري استبدادي 1.90 بدست آمد.بنابراين: بايستي رسانه¬هاي جمعي ابتدا شناخت درستي از وضعيت فرزندپروري در خانواده¬ها پيدا نموده و سپس در جهت اصلاح، الگوهاي صحيح فرزندپروري را در قالب انواع توليدات منتشر نمايند.
شماره ركورد :
114205
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
استاد مشاور :
سرمدي، محمدرضا
استاد راهنما :
اسمعيلي، زهره
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت