عنوان :
بررسي نقش معنويت در محيط كار در كاهش رفتار غيرمولد در كاركنان آموزش و پرورش نواحي چهارگانه شيراز
نويسنده اصلي :
فرزاميان،راحله
محل تحصيل :
پيام نور رشت
رشته تحصيلي :
مديريت منابع انساني
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
تاريخ دفاع :
92/04/25
چكيده :
دنياي نوين در ايجاد پيشرفتهاي علمي و تأمين رفاه نسبي آدمي موفق بوده است اما آنچه نتوانسته انجام دهد، پيشبرد اخلاق بشر و جلو گيري از رفتار انحرافي در سازمان مي باشد. با توجه به خلاء هاي باطني و معنوي در جوامع امروزي و نيز دل مشغولي هميشگي بشريت به معناي زندگي طرح معنويت يكي از مهمترين موضوعاتي است كه مورد توجه سازمانها قرار گرفته است. در مطالعات فعلي سازمان و مديريت نيز اين عقيده وجود دارد كه مفهوم معنويت و معنويت در كار مي تواند پاسخ و راه حلي براي كاهش كژ كاركردهاي سازماني همچون از خود بيگانگي، استرس، سازش بيش از حد و زوال شخصيت براي كاركنان باشد. بنابراين در اين پژوهش با هدف بررسي نقش معنويت در كار بر كاهش رفتار غير مولد در سازمان آموزش و پرورش شهر شيراز به مطالعه اين مهم پرداخته شده است.
شماره ركورد :
115243
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
استاد مشاور :
مهناز همتي نوعدوست گيلاني
استاد راهنما :
محمدصادق حسن زاده
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت