عنوان :
بهسازي عملكرد سيستم‌هاي DWDM پروژه آلكاتل شبكه زيرساخت استان فارس
نويسنده اصلي :
كامران، غلامرضا
رشته تحصيلي :
مهندسي فناوري ارشد شبكه هاي فيبرنوري
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
چكيده :
شركت ارتباطات زيرساخت به عنوان تنها متولي شبكههاي مخابراتي مادر در كشور جهت ارتباطات برون شهري و برون مرزي و تامين نيازهاي ارتباطي راه دور كليه‌ي متقاضيان، از سيستم‌هاي DWDM آلكاتل و هواوي استفاده نموده است. تجهيزات آلكاتل از سال 1384 و تجهيزات هواوي از سال 1390 در كشور مورد بهره¬برداري قرار گرفتهاند. پس از گذشت قريب 10 سال از ‌راه‌اندازي تجهيزات DWDM پروژه‌ي آلكاتل در شبكه‌ي زيرساخت كشور، در اثر عوامل محيطي يا سيستمي، ممكن است برخي پارامترهاي اوليه‌ي زمان ‌راه‌اندازي تغيير كرده باشند و سيستم در شرايط نرمال كاري خود نباشد. منظور از پارامترهاي اوليه‌ي طراحي، تضعيف خط انتقال در اثر پارگي مكرر فيبرهاي نوري، ضعيف شدن ليزر تقويت‌كننده‌ها، افزايش يا كاهش تعداد كانا‌ل‌هاي مورد استفاده در لينكهاي مختلف و يا عدم بررسي و تنظيم سطوح قدرت و فركانس هنگام تعويض كارتهاي معيوب تقويتكننده، ترانسپوندر و غيره ميباشد. هدف از اين پروژه بررسي دقيق كمي و كيفي لينكهاي DWDM آلكاتل شامل تجهيزات 1686WM و 1626LM در شبكه‌ي فيبر نوري استان فارس و بازنگري وضعيت طول موج‌ها و طيفهاي ارسال و دريافت در نقاط مختلف شبكه است تا از اين طريق ايرادات حادث شده پس از مدت‌ها كاركرد اين تجهيزات مشخص شوند. به دنبال آن، راهكارهاي عملي در جهت بهبود عملكرد اين سيستم‌ها و ترافيك مربوط را ارائه مينماييم. در نهايت با جامه‌ي عمل پوشاندن به آن راهكارها، شرايط كاركرد بهينه را براي آن تجهيزات فراهم ميآوريم. بدين ترتيب يك Line Up كلي روي لينكهاي آلكاتل انجام ميدهيم.
شماره ركورد :
115824
دانشكده :
مركز آموزش علمي-كاربردي كارخانجات مخابراتي ايران-شيراز
دانشگاه :
دانشگاه جامع علمی کاربردی
استاد مشاور :
شهرام بهادري
استاد راهنما :
عليرضا ذوالقدر اصلي
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت