عنوان :
طراحي وسايل بازي در محوطه بازي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي
كليدواژه فارسي :
وسايل بازي
شماره ركورد :
117843
دانشگاه :
دانشگاه علم و صنعت ايران
رشته تحصيلي :
طراحي صنعتي
استاد راهنما :
خورسنديان، شادمان
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت