عنوان :
بررسي نقش عوامل نيدرو و اقليم در وقوع حركات توده اي در حوزه كارون مياني
مقطع تحصيلي :
دكتراي جغرافياي طبيعي
شماره ركورد :
118545
دانشگاه :
دانشگاه اصفهان
استاد راهنما :
دكتر حسنعلي غيور ،دكتر محمد حسين رامشت
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت