عنوان :
بررسي نقش سيستمهاي اطلاعات مديريت در بهبود تصميم گيري مديران سازمان برنامه و بودجه كشور و سازمانهاي تابعه
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد مديريت بازرگاني
شماره ركورد :
118556
دانشگاه :
دانشگاه اصفهان
استاد راهنما :
دكتر مهدي جمشيديان
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت