عنوان :
بررسي نقش كالاهاي عمومي در كشش قيمتي عرضه كل كشاورزي ايران
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد اقتصاد
شماره ركورد :
118683
دانشگاه :
دانشگاه اصفهان
استاد راهنما :
دكتر محسن رناني
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت