عنوان :
بررسي نقش خانواده در جامعه پذيري جنسيت فرزندان ( مطالعه موردي شهر شيراز)
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد جامعه شناسي
شماره ركورد :
120342
دانشگاه :
دانشگاه اصفهان
استاد راهنما :
دكتر بهجت يزدخواستي، دكتر حبيب احمدي
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت