عنوان :
بررسي ارتعاشات آزاد داخل صفحه يك ورق بيضوي حلقوي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي
كليدواژه فارسي :
ورق¬هاي بيضوي , ارتعاشات داخل صفحه¬اي , انحراف و تقاطع فركانسي , تئوري تنش صفحه¬اي
چكيده :
در تحقيق حاضر ارتعاشات آزاد داخل صفحه يك ورق بيضوي با يا بدون سوراخ هم كانون، تحت شرايط مرزي الاستيك و تئوري تنش صفحه¬اي مورد مطالعه قرار گرفته است. مدل مساله با استفاده از تئوري جداسازي هلمهولتز به معادلات غير وابسته تبديل شده و سپس پاسخ نهايي با حل اين معادلات در مختصات بيضوي، در قالب توابع متيو (زاويه¬اي و شعاعي) بدست آمده است. نتايج عددي براي فركانس¬هاي طبيعي ورق تحت شرايط مرزي مختلف و اندازه¬هاي متفاوت در حالت¬هاي متقارن/پاد¬متقارن به صورت بي¬بعد ارائه و مورد مطالعه قرار گرفته است. همچنين شكل مدهاي ارتعاشي براي حالات گوناگون رسم شده است. نتايج اين روش با نتايج موجود در منابع و نتايج بدست آمده از نرم افزار¬هاي المان محدود مقايسه شده و تطابق خوبي حاصل گرديده است.
شماره ركورد :
121464
دانشگاه :
دانشگاه علم و صنعت ايران
رشته تحصيلي :
مكانيك
استاد راهنما :
سيد محمد هاشمي نژاد
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت