عنوان :
بررسي نقش جاذبه ها و پتانسيل هاي گردشگري شهرستان نورآباد ممسني در جذب گردشگران
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
شماره ركورد :
122025
دانشگاه :
دانشگاه اصفهان
استاد مشاور :
دكتر اصغر ضرابي
رشته تحصيلي :
جغرافيا گرايش برنامه ريزي شهري
استاد راهنما :
دكتر جمال محمدي
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت