عنوان :
بررسي نقش ميانجي تناسب فرد-محيط در رابطه ميان انگيزش در بخش دولتي و برون داده هاي سازماني در پرستاران بيمارستانهاي دولتي شهرستان اصفهان
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
شماره ركورد :
122412
دانشگاه :
دانشگاه اصفهان
استاد مشاور :
حسين سماواتيان
رشته تحصيلي :
روانشناسي صنعتي سازماني
استاد راهنما :
ابوالقاسم نوري
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت