عنوان :
بررسي نقش خاندان فروغي در تاريخ معاصر ايران ﴿1321-1217ش﴾
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
شماره ركورد :
122533
دانشگاه :
دانشگاه اصفهان
استاد مشاور :
لقمان دهقان نيري
رشته تحصيلي :
تاريخ گرايش ايران دوره اسلامي
استاد راهنما :
مرتضي نورائي
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت