عنوان :
بررسي نقش عوامل مديريتي، آموزشگاهي، فردي و خانوادگي در ترك تحصيل دانش آموزان عشايري استان فارس
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
شماره ركورد :
122536
دانشگاه :
دانشگاه اصفهان
استاد مشاور :
رضا هويدا
رشته تحصيلي :
مديريت آموزشي
استاد راهنما :
سعيد رجايي پور
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت