عنوان :
بررسي نقش تنش هاي حرارتي و مكانيكي بر سيكل عمليلات حرارتي آلياژ آلومينيوم كار پذير گروه 7XXX
مقطع تحصيلي :
كارشناسي
شماره ركورد :
123564
دانشگاه :
دانشگاه علم و صنعت ايران
رشته تحصيلي :
استخراجي
استاد راهنما :
دكتر رضوي
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت