عنوان :
خصوصي سازي وتاثير آن بر اقتصاد ايران
نويسنده اصلي :
مريم اوسطي
شماره ركورد :
125633
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
استاد راهنما :
فرود بيات بقايي
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت