عنوان :
بررسي نقش ميانجي گري تحقق اهداف شغلي فردي در رابطه بين عدالت توزيعي و اشتياق شغلي در بين كاركنان بيمارستان الزهراي اصفهان
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
شماره ركورد :
126044
دانشگاه :
دانشگاه اصفهان
استاد مشاور :
فريبا يزدخواستي، حميد بيدرام
رشته تحصيلي :
رواشناسي گرايش صنعتي و سازماني
استاد راهنما :
حميدرضا عريضي
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت