عنوان :
بررسي نقش عوامل آموزشگاهي موثر در ساماندهي رفتار مطلوب فراگيران از ديدگاه دبيران و مشاوران در شهرستان بهبهان
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
شماره ركورد :
126330
دانشگاه :
دانشگاه اصفهان
استاد مشاور :
محمدرضا نيستاني
رشته تحصيلي :
برنامه ريزي آموزشي
استاد راهنما :
سيد ابراهيم ميرشاه جعفري
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت