عنوان :
بررسي نقش رابطه ي شخصيت مصرف كننده و شخصيت برند، در انتخاب برند توسط مشتريان بازار خودرو شهر رشت
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
شماره ركورد :
126893
دانشگاه :
دانشگاه اصفهان
استاد مشاور :
آذرنوش انصاري
رشته تحصيلي :
مديريت اجرايي
استاد راهنما :
علي صنايعي
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت