عنوان :
بررسي نقش عملكرد پارلمان در ساختار سياسي افغانستان پس از طالبان
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
شماره ركورد :
127083
دانشگاه :
دانشگاه اصفهان
استاد مشاور :
حميد نساج
رشته تحصيلي :
علوم سياسي
استاد راهنما :
حسين مسعودنيا
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت