عنوان :
بررسي نقش مدارس ديوبند برافزايش تفكرات تكفيري در پاكستان و افغانستان
اساتيد راهنما :
روح الله بهرامي
محل تحصيل :
دانشگاه رازي
رشته تحصيلي :
تاريخ اسلام
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
تاريخ دفاع :
1395/12/24
شماره ركورد :
12724
دانشكده :
ادبيات و علوم انساني
دانشگاه :
دانشگاه رازي كرمانشاه
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
روح الله بهرامي
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت