عنوان :
بررسي نقش شهروندان در بهسازي و نوسازي بافتهاي فرسوده شهري (مطالعة موردي منطقة 6 شهر اصفهان)
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
شماره ركورد :
127963
دانشگاه :
دانشگاه اصفهان
استاد مشاور :
جمال محمدي
رشته تحصيلي :
جغرافيا گرايش برنامه ريزي شهري
استاد راهنما :
حميدرضا وارثي
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت