عنوان :
خوشه بندي با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي
نويسنده اصلي :
صالحي، لاله
شماره ركورد :
128358
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
استاد مشاور :
شادرخ
استاد راهنما :
يارمحمدي
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت