عنوان :
بررسي نقش زنان روزنامه نگار از سال 1304 تا1320 شمسي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
شماره ركورد :
128471
دانشگاه :
دانشگاه اصفهان
استاد مشاور :
مرتضي دهقان نژاد
رشته تحصيلي :
تاريخ گرايش ايران اسلامي
استاد راهنما :
لقمان دهقان نيري
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت