عنوان :
بهينه سازي به كمك تجميع قيود
نويسنده اصلي :
وقفي محبي، پريسا Parisa Vaghfi Mohebbi
كليدواژه فارسي :
د 111+ ص.، تصوير، جدول، 36+0 كتابنامه، پيوست
چكيده :
بهينه سازي به كمك تجميع قيود به عنوان يك روش آزادسازي براي حل مسائل سخت و پيچيده مطرح شده است. در طول سالها، به منظور يافتن جواب بهين و يا يك كران مناسب براي مساله اصلي روشهاي مختلفي براي توليد يك قيد كه بتواند جايگزين مجموعه قيود اصلي مساله با حفظ تابع هدف شود، معرفي گرديده است. در اين پژوهش روشهاي مختلف بررسي و مزايا و معايب هر كدام مورد بحث قرار گرفته اند. بعلاوه يكي از روشهاي تجميع بهبود داده شده است. اين روشها براي دو دسته از مسائل معروف آزمايش شده اند. در پايان، روش تجزيه بندرز را با يكي از روشهاي تجميع تركيب و نتايج محاسباتي و كارايي روش تركيبي را گزارش ميكنيم
شماره ركورد :
128885
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميرکبير
استاد مشاور :
هوشمند خليق، فرناز ِFarnaz Hooshmand Khaligh
استاد راهنما :
ميرحسني، سيد علي Seyyed Ali Mirhassani , شمسي، مصطفي Mostafa Shamsi
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت