عنوان :
بررسي نقش عوامل خانوادگي و مدرسه اي در تاب آوري تحصيلي (مورد مطالعه: دانش آموزان مقطع متوسط دوم شهرستان مباركه)
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
شماره ركورد :
129200
دانشگاه :
دانشگاه اصفهان
استاد مشاور :
علي قنبريان
رشته تحصيلي :
جامعه شناسي
استاد راهنما :
رضا همتي
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت