عنوان :
بررسي نقش سياسي شيعيان عراق در نظام سياسي عراق نوين
نويسنده اصلي :
بخشي، امير رضا
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
تاريخ دفاع :
1390
شماره ركورد :
13042
دانشگاه :
دانشگاه يزد
استاد مشاور :
عابدي اردكاني، محمد
رشته تحصيلي :
علوم سياسي
استاد راهنما :
غفوري، اكبر
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت