عنوان :
بهبود عملكرد حفاظت تطبيقي رله هاي اضافه جريان با استفاده از كاهش تعداد گروههاي تنظيمي رله ها
نويسنده اصلي :
پاشائي، ميثم pashaei, meysam
كليدواژه فارسي :
و +95ص، تصوير، جدول، 57+13 كتابنامه، ضمائم
چكيده :
يكي از اهداف حفاظت تطبيقي اين است كه با تغيير توپولوژي شبكه، تنظيمات رله‌هاي حفاظتي نيز تغيير كند و سيستم حفاظتي با دقت و سرعت مناسب، بخش داراي خطا را از شبكه جدا كند. به همين دليل بايد امكان ذخيره نمودن چندين گروه تنظيمي (SGs) در رله‌ها وجود داشته باشد. رله‌هاي صنعتي مي‌توانند تعداد محدودي گروه تنظيمي را در خود ذخيره كنند كه عموماً تعدادشان بسيار كمتر از تعداد توپولوژي‌هاي شبكه است. با توجه به اين محدوديت رله‌ها، بايد از روش مناسبي براي دسته‌بندي توپولوژي‌هاي شبكه به تعداد گروه‌هاي تنظيمي يا كمتر از آن استفاده شود. در اين پروژه پنج روش‌ مختلف و جديد جهت خوشه‌بندي توپولوژي¬هاي شبكه، باهدف بهينه نمودن زمان عملكرد رله‌ها پيشنهاد شده است. با توجه به مشكلات خوشه¬بندي روش¬هاي پيشنهادي اول تا سوم، خوشه¬بندي بهينه خودكار پيشنهاد مي¬شود. همچنين جهت رفع مشكلات مربوط به عملكرد نادرست سيستم حفاظتي در صورت قطع كانال مخابراتي و خرابي سرور مركزي، در اين پروژه يك گروه تنظيمي به تنظيم مقاوم اختصاص داده مي‌شود. الگوريتم¬هاي يادشده بر روي شبكه 14 باسه IEEE اعمال‌شده است. با بررسي و تحليل نتايج به‌دست‌آمده از شبيه‌سازي در نرم‌افزارهاي MATLAB و DIgSILENT مزايا و معايب اين روش¬ها بررسي شده و روش¬ پيشنهادي سوم به عنوان بهترين روش جهت به دست آوردن تنظيمات رله¬هاي اضافه جريان پيشنهاد مي¬شود. در بخش آخر پروژه نيز محدوديت بعضي از فرضيات در نظر گرفته شده براي پروژه مانند يكسان در نظر گرفتن همه رله¬هاي پروژه، در نظر نگرفتن جريان هجومي ترانس و منحني آسيب تجهيزات در هماهنگي رله¬ها در نرم¬افزار ETAP بررسي شده است.
شماره ركورد :
130753
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميرکبير
استاد راهنما :
رستگار، حسن rastegar, hassan
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت