عنوان :
بررسي نقش شبكه‌هاي اجتماعي مجازي در تربيت اجتماعي دانشجويان دانشگاه تربت‌حيدريه
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
شماره ركورد :
130992
دانشگاه :
دانشگاه اصفهان
استاد مشاور :
رضاعلي نوروزي
رشته تحصيلي :
علوم تربيتي گرايش تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش
استاد راهنما :
نگين برات دستجردي
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت