عنوان :
Patterns of the iranian advanced learnersי problems with english collocations
نويسنده اصلي :
Zarei, Abbas ali
مقطع تحصيلي :
Ph.D in english language
كليدواژه فارسي :
زبان انگليسي , زبان آموز حرفه اي , ايران , مشكلات , با هم آيي , الگو , واژگان , دستوري
شماره ركورد :
132758
دانشگاه :
دانشگاه اصفهان
استاد مشاور :
Dr. M. H. tahririan
استاد راهنما :
Dr. M. koosha
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت