عنوان :
Cotrastive Study of Culture-Bound Terms in Translation: English Rendering of Ly rice of Hefiz Focus
نويسنده اصلي :
Zari Einolghazi, Reza
مقطع تحصيلي :
M. A in English Language
كليدواژه فارسي :
غزل , كلارك، هنري ويبرفورس , آربري، آرتورجان , اسميث، پاول , عرفان , ترجمه , حافظ، شمس الدين محمد , اصطلاحاتات فرهنگي , اصول ترجمه , فنون ترجمه ,
شماره ركورد :
132837
دانشگاه :
دانشگاه اصفهان
استاد مشاور :
Hossein Vahid Dastjerdi
استاد راهنما :
Ahmad Moin zadeh
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت