عنوان :
Lי Image de la Ville dans quelques romans de lae Clezio
نويسنده اصلي :
Zeinab Goudarzi
مقطع تحصيلي :
M.A in French language
كليدواژه فارسي :
زبان فرانسه , شهر ﴿ادبيات﴾ , لوكلزيو، ژان- ماري گوستاو، 1940م. , هويت , مدرنيته , شخصيت , آشفتگي
شماره ركورد :
132892
دانشگاه :
دانشگاه اصفهان
استاد مشاور :
Zohreh Joozdani
استاد راهنما :
Mohhammad Javad Shokrian
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت