عنوان :
A Study of Preservaion of Marked thematized Constituents and their Influence on the thematic Progression of Texts in Translation of narratives from English into Persion
نويسنده اصلي :
Zereshki Nobar, Nadia
مقطع تحصيلي :
M.A in English Language
كليدواژه فارسي :
زبان انگليسي ﴿زبان مبدا﴾ , زبان فارسي ﴿زبان مقصد﴾ , الگوي گسترش نهادي , نهاد نشاندار , مدل گرامو كاركردي سيستمي هاليدي , ترجمه , مدل الگوي گسترش نهادي دنيس , گروه هاي قيدي , حرف اضافه , داستان
شماره ركورد :
132899
دانشگاه :
دانشگاه اصفهان
استاد مشاور :
Saeed Ketabi
استاد راهنما :
Ahmad Moeinzadeh
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت