عنوان :
limage de I orient dans les recits de voyage de jean chardin et comte de gobineau
نويسنده اصلي :
zahedi, tahere
مقطع تحصيلي :
M.A. in french language
كليدواژه فارسي :
شرق , گوبينو، ژوزف آرتور , سه سال در آسيا ﴿كتاب﴾ , شاردن، ژان , سفرنامه
شماره ركورد :
133638
دانشگاه :
دانشگاه اصفهان
استاد مشاور :
safoura tork ladani
استاد راهنما :
mohammade javad shokrian
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت