عنوان :
TESOL as Happiness Praxis: Designing a Happiness Intervention Program in TESOL and Exploring its Effectiveness in the Enhancement of Authentic Happiness among Advanced EFL Learners
نويسنده اصلي :
Zabihi, Reza
مقطع تحصيلي :
Ph.D in English Language
كليدواژه فارسي :
آموزش زبان انگليسي به عنوان زبان خارجي , روان‌شناسي مثبت‌گرا , محتواي آموزشي زبان انگليسي انساني‌محور , طراحي نيمه‌تجربي , طراحي ميان‌گروهيِ گروه شاهد به همراه پيش‌آزمون و پس‌آزمون , برنامه مداخله‌اي شادكامي‌محور , طراحي تركيبي متوالي توضيحي
شماره ركورد :
133672
دانشگاه :
دانشگاه اصفهان
استاد مشاور :
Mansoor Tavakoli
استاد راهنما :
Saeed Ketabi
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت