عنوان :
Investigating Students’ Needs and Efficacy of ESP Courses in Iran:The Case of English for Students of Linguistics
نويسنده اصلي :
Zadhoosh, Hadi
مقطع تحصيلي :
M.A in English Language
كليدواژه فارسي :
انگليسي با اهداف ويژه , نياز سنجي موقعيت هدف , ذي نفعان , كارآمدي
شماره ركورد :
133706
دانشگاه :
دانشگاه اصفهان
استاد مشاور :
Akbar Hesabi
استاد راهنما :
Zahra Amirian
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت