عنوان :
Alexander Pope’s Selected Poems: A Bourdiesian Reading
نويسنده اصلي :
Zarei, Ebrahim
مقطع تحصيلي :
M. A in English language
كليدواژه فارسي :
الكساندر پوپ , پير بورديو، , فرهنگ , انواع سرمايه , ذائقه , تمايز
شماره ركورد :
133734
دانشگاه :
دانشگاه اصفهان
استاد مشاور :
Pyeaam Abbasi
استاد راهنما :
Hossein Pirnajmuddin
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت