عنوان :
Norms in Translation of Islamic Textsin Iran with focus on Translated texts by World Ahlul-Bayt Assembly
نويسنده اصلي :
Zare Mirak Abad, Hadi
مقطع تحصيلي :
M.A.Thesis
كليدواژه فارسي :
هنجارهاي ترجمه , هنجار هاي اوليه , استراتژي هاي ترجمه , سياست ترجمه
شماره ركورد :
133794
دانشگاه :
دانشگاه اصفهان
استاد مشاور :
Akbar Hesabi
استاد راهنما :
Saeed Ketabi
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت