عنوان :
بررسي نقش تعديل‌گري نظارت والدين بر رابطه بين استفاده از شبكه‌هاي اجتماعي مجازي با عملكرد و تعهد تحصيلي دانش‌آموزان
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
شماره ركورد :
135426
دانشگاه :
دانشگاه اصفهان
رشته تحصيلي :
مشاوره گرايش مدرسه
استاد راهنما :
فاطمه سميعي
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت