عنوان :
بررسي نقش سرمايه اجتماعي در افزايش مشاركت شهروندان در بهسازي بافت هاي فرسوده شهري(مطالعه موردي منطقه 3 شهرداري ساري)
نويسنده اصلي :
هاشمي ، سيدحميد
محل تحصيل :
دانشگاه پيام نور ساري
رشته تحصيلي :
جغرافيا و برنامه ريزي شهري
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
تاريخ دفاع :
1396/4/12
چكيده :
پژوهش حاضربا هدف بررسي نقش سرمايه اجتماعي در افزايش مشاركت شهروندان در بهسازي بافت هاي فرسوده شهري شهر ساري (مطالعه موردي منطقه3 شهرداري ساري) انجام پذيرفت.اين تحقيق از حيث روش توصيفي پيمايشي از نوع زمينه يابي و از نظر هدف كاربردي بوده است.جامعه آماري را 161450 نفر از شهروندان ساروي بالاي15 سال تشكيل داده اند. براساس جدول نمونه گيري استاندارد مورگان، 384 نفربه عنوان نمونه انتخاب شده اند. براي دسترسي به نمونه دراين تحقيق ازروش نمونه گيري خوشه اي استفاده شده است. ابزار گردآوري داده مورد نظر در پژوهش، پرسشنامه سرمايه اجتماعي بوده است.روايي پرسشنامه ها با كسب نظر كارشناسان حاصل و پايايي حاصل ازآلفاي كرانباخ نيز براي پرسشنامه سرمايه اجتماعي برابر با 80/0 بوده است. به منظور آزمون فرضيات تحقيق از آزمونt تك نمونه اي و همچنين آزمون فريدمن جهت رتبه بندي استفاده شده است. درنهايت نتايج تحقيق نشان داد كه مشاركت اجتماعي، اعتماد اجتماعي، انسجام اجتماعي،روابط اجتماعي در مشاركت شهروندان در بهسازي بافت هاي فرسوده شهري موثر هستند. همينطور سرمايه اجتماعي در مشاركت شهروندان در بهسازي بافت هاي فرسوده شهري موثر است.
شماره ركورد :
135486
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
استاد مشاور :
نازك تبار ، حسين
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
ديو سالار ، اسدالله
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت