عنوان :
بررسي نقش ميانجي تعهد سازماني در تاثير برنامه‌هاي آموزش كاركنان بر كيفيت خدمات ارائه شده توسط آنان مطالعه موردي: دانشگاه آزاد اسلامي واحد ساري
نويسنده اصلي :
برادران ، رعنا
محل تحصيل :
دانشگاه پيام نور ساري
رشته تحصيلي :
مديريت اجرايي استراتژيك
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
چكيده :
يكي از اقداماتي كه سازمان ها براي تجديد حيات و نوآفريني در برابر تحولات محيطي و به منظور توانمندسازي كاركنان خود به آن مي انديشند برنامه ريزي، اجرا و ارزشيابي برنامه هاي آموزشي مي باشد. بنابراين مطالعه حاضر با هدف بررسي نقش ميانجي تعهد سازماني در تاثير برنامه‌هاي آموزش كاركنان دانشگاه آزاد اسلامي واحد ساري بر كيفيت خدمات ارائه شده توسط آنان انجام گرفت. بدين منظور مدل تحقيق لوچان-دار (2015) در اين تحقيق مورد استفاده قرار گرفت. اين تحقيق به لحاظ هدف از نوع تحقيقات كاربردي، و از نظر نحوه گردآوري داده ها و ماهيت تحقيق از جمله تحقيقات علّي و از شاخه تحقيقات توصيفي پيمايشي مي باشد. داده هاي مورد نياز براي تحليل آماري پژوهش از طريق توزيع در بين 173 نفر از كاركنان دانشگاه آزاد اسلامي واحد ساري بدست آمد. از مدل‌سازي معادلات ساختاري (SEM) با رويكرد حداقل مربعات جزئي با استفاده از نرم افزار Smart PLS3 جهت بررسي صحت و سقم فرضيات تحقيق و بررسي روابط ميان متغيرها استفاده شد. روايي پرسشنامه با استفاده از شيوه هاي روايي محتوايي، روايي همگرا و واگرا و پايايي پرسشنامه به روش آلفاي كرونباخ و همچنين روش فورنل و لاركر (1981) در كنار ضريب پايايي تركيبي مورد بررسي قرار گرفت. بر اساس نتايج حاصل از بررسي فرضيه هاي تحقيق، مشخص گرديد كه از بين عوامل مورد بررسي، به ترتيب «حمايت ادراك شده براي آموزش»، «دسترسي به آموزش»، و «منافع ادراك شده از آموزش» داراي بيشترين تاثير بر تعهد سازماني كاركنان مي باشند. در عين حال نتايج تحقيق تائيدكننده اثر ميانجي تعهد سازماني در تاثير «حمايت ادراك شده براي آموزش»، «دسترسي به آموزش» و «منافع ادراك شده از آموزش» بر كيفيت خدمات ارئه شده توسط كاركنان است.
شماره ركورد :
135625
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
استاد مشاور :
فاضلي ، حامد
استاد راهنما :
احمدي ، عباس
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت