عنوان :
خلاصه فصل هاي كتاب مهندسي نرم افزار تاليف راجراس .پرسمن(ويرايش هفتم)
نويسنده اصلي :
زماني فرادنبه،فرزاد
شماره ركورد :
135715
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
استاد راهنما :
گنجي
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت